355-foot 700 Ton Ship Flips

355-foot 700 Ton Ship Flips

More great Ship Videos: Top 10 Shipwrecks http://www.youtube.com/watchv=6mx8HudeyXI http://www.youtube.com/watchv=t-HaTWIznGE http://www.youtube.com/watch...

More Amazing-Working Video